Statut Przedszkola Kopernik

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA “KOPERNIK”
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole “ Kopernik”.
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest:
Fundacja Szkoły Kopernik Siedlce
ul. Sokołowska 50
08-110 Siedlce
NIP 8212679940
KRS 0000985542
REGON 52272991000000
zwana dalej Organem Prowadzącym.
3. Niepubliczne Przedszkole “Kopernik” ma siedzibę w Siedlcach 08-110, ul. Składowa 31.
4. Zewnętrzny nadzór pedagogiczny nad przedszkolem, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe,
sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
5. Organ prowadzący prowadzi Przedszkole na podstawie wpisu do ewidencji placówek
niepublicznych Miasta Siedlce.

§ 2

1. Przedszkole spełnia warunki ustawowe przewidziane dla przedszkoli niepublicznych, to
jest:
a) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach,
b) realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia
ogólnego,
f) stosuje różnorodne metody i techniki nauczania metodami alternatywnymi wzorując
się głównie na metodzie pracy z dziećmi opartej na pedagogice Marii Montessori.
h) stymuluje twórczość oraz aktywność poznawczą i ruchową dzieci
Rozdział 2. Cele i zadania Przedszkola

§ 3
1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz Prawo
Oświatowe i przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

3. Do głównych zadań Przedszkola należą:
a. sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz
optymalnych warunków prawidłowego rozwoju,
b. wspomaganie indywidualnego i zintegrowanego rozwoju każdego dziecka,
c. kształtowanie i rozwijanie, w ramach istniejących możliwości, zainteresowań,
uzdolnień i talentów dzieci oraz wspomaganie ich twórczego rozwoju,
d. rozbudzanie ciekawości poznawczej wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni dzieci,
e. kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i
narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi,
f. nauka samodzielności, uczciwości i odpowiedzialności,
g. zachęcanie dzieci do wyrażania swoich uczuć i przemyśleń oraz do otwartego
kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
h. wychowanie w szacunku dla prawa i zasad moralnych,
i. kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego dziecko świata,
j. współdziałanie z rodzicami lub opiekunami dzieci w zakresie niezbędnym dla ich
rozwoju,
k. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
4. Środowisko wychowawcze przedszkola tworzą dzieci, nauczyciele, inni pracownicy
przedszkola.
5. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.
Rozdział 3. Sposób i zakres wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola

§ 4

1. W przedszkolu, zgodnie z pedagogiką Marii Montessori, działają grupy skupiające dzieci w
wieku 2,5 – 6 lat.
2. Każda grupa dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat powierzona jest jednemu lub dwóm
nauczycielom.
3. W każdej grupie może być zatrudniona pomoc wychowawcza, która współdziała z
nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
§ 5

1. Nauczyciele i pomoc wychowawcza są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
2. W trakcie zajęć dodatkowych odpowiedzialność nad dziećmi biorącymi udział w zajęciach,
spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia dodatkowe.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel, w miarę
możliwości, prowadzi swoja grupę przez cały okres pobytu dzieci w Przedszkolu.
4. Przedszkole nie jest placówką integracyjną.
5. Niepubliczna Przedszkole “Kopernik” kształci i wychowuje zgodnie z wartościami
chrześcijańskimi. Lekcje religii są lekcjami obowiązkowymi. Przedszkole obchodzi święta
związane ze świętami kościelnymi i kultywuje tradycje związane z kulturą chrześcijańską.
6. Przedszkole realizuje zadania zgodnie z Konwencją Praw Dziecka oraz upowszechnia
wiedzę o tych prawach.
7. Przedszkole w miarę możliwości organizuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
dzieciom i ich rodzicom.
8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na
wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

9. Przedszkole może skierować dziecko do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej,
jeśli zaobserwuje taką potrzebę.

§ 6

1. Środowisko wychowawcze przedszkola tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i
rodzice (pod słowem rodzice rozumie się dalej również opiekunów prawnych).
2. Udział rodziców w życiu przedszkola jest dobrowolny, ale istotnie ważne jest aby
wyznawane wartości przez przedszkole były spójne z poglądami rodziców.

§7

Przedszkole realizuje zadania dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze, w szczególności:
1. wspomaganie integralnego i indywidualnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego
wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych poprzez rozpoznawanie potrzeb i
możliwości dziecka,
1. stwarzanie warunków edukacyjnych dostosowanych do rozwoju i predyspozycji
dziecka,
2. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami,
3. umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,
4. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej i światowej,
5. kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole,
6. ścisła współpraca z rodzicami dzieci i udzielanie wsparcia rodzinie w procesie edukacji
i wychowania,
7. kształtowanie wrażliwości estetycznej,
8. kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych,
9. wspieranie procesu nauczania poprzez korzystanie z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej oraz innych pomocy,
10. rozwijanie inicjatywy, samodzielności i aktywności społecznej,
11. ocena i monitorowanie rozwoju dzieci we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej,
emocjonalnej i ruchowej,
12. organizowanie zajęć poznawczych, integracyjnych i rekreacyjnych poza terenem
przedszkola,
13. rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, zachęcanie ich do aktywności badawczej,
14. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim w stopniu swobodnej
wypowiedzi.

§8

1. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich ani nie podaje się
żadnych leków. Wyjątek stanowią przypadki bezpośrednio ratujące życie dziecka.
2. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do przedszkola przyjmuje się dzieci
zdrowe. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka Przedszkole ma
prawo wezwać w trybie natychmiastowym Rodzica/Opiekuna oraz wymagać
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

Rozdział 4. Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 9

Organami przedszkola są:
1) Organ Prowadzący
2) Dyrektor Przedszkola
Organy przedszkola współdziałając ze sobą mają możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w zakresie swoich kompetencji.

§ 10
Do obowiązków Organu Prowadzącego należy:
1. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami
Statutu Przedszkola
2. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,
3. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola i Dyrektora ds. Pedagogicznych,
4. ustalanie wysokości wnoszonych przez rodziców opłat z tytułu uczęszczania dziecka do
Przedszkola,
5. zmiana Statutu.
6. sprawowanie opieki i nadzoru nad działalnością przedszkola oraz zapewnienia
odpowiedniego poziom warunków lokalowych
§ 11

1. Dyrektor Przedszkola kieruje działaniami wszystkich osób fizycznych i prawnych
wykonujących zadania pedagogiczne na rzecz Przedszkola oraz nadzoruje wykonywanie
tych zadań.
2. Dyrektor Przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a
także uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego
należącym.
3. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu
nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
4. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentowanie Przedszkola na
zewnątrz,
b. koordynowanie opieki nad dziećmi,
c. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola,
d. przygotowanie arkusza organizacji pracy Przedszkola,
e. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów,
f. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy Przedszkola,
g. opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Dyrektorem
Pedagogicznym,
h. kierowanie polityką kadrową Przedszkola, w szczególności zwalnianie i
przyjmowanie nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,

i. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
j. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
k. zarządzanie majątkiem Przedszkola,
l. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

7. Dyrektor Przedszkola wydaje decyzje w zakresie przyjęcia dziecka do przedszkola.
8. Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci
uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a. nieprzestrzegania przez Rodziców postanowień niniejszego Statutu, Regulaminu
Przedszkola lub podważania dobrego imienia Przedszkola,
b. zalegania z płatnością czesnego za pobyt dziecka w Przedszkolu przez okres dłuższy
niż 30 dni, w przypadku nieuzgodnienia między Rodzicami a Organem
prowadzącym w formie pisemnej pod rygorem nieważności sposobów uregulowania
zaległych płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległości w
dodatkowym terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
c. nieobecności dziecka w Przedszkolu ponad 1 miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu
Dyrektorowi Przedszkola,
d. jeśli dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych
wychowanków przedszkola lub wychowawców,
e. zatajenia przez Rodziców/opiekunów prawnych ważnych informacji o dziecku, które
uniemożliwiają jego pobyt w Przedszkolu.
f. Jeżeli uzna, że postawa dziecka lub rodziców uniemożliwiają dalszą współpracę
g. rażącego naruszenia przez Rodzica zasad harmonijnej współpracy z
personelem, dyrektorem oraz innymi Rodzicami

§ 12

1. Dyrektor ds. Pedagogicznych odpowiada za poziom procesu wychowawczo-dydaktyczego i
opiekuńczego w Przedszkolu.
2. Do zadań Dyrektora ds. Pedagogicznych należy:
a. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b. opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Dyrektorem
Administracyjnym,
c. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
d. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub zleconych
przez Organ prowadzący.

Rozdział 5. Organizacja Przedszkola

§ 13

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem dwutygodniowej przerwy w
okresie wakacji ustalanej z Organem Prowadzącym. Decyzję o przerwie podejmuje
dyrektor.

2. Przedszkole czynne jest dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30, z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszczalna jest zmiana czasu pracy
Przedszkola, w zależności od potrzeb. Decyzję taką podejmuje dyrektor.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
4. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie „Formularza Zgłoszeniowego”
dostępnego na stronie internetowej i podpisanie Umowy o kształcenie przedszkolne.
5. W ciągu roku dzieci przyjmuje się w miarę dostępności wolnych miejsc.
6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa obejmująca dzieci w wieku 2,5
– 6 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci w grupie nie
może przekroczyć 25.

§ 14

1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora
Przedszkola i podany do wiadomości rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowe rozkłady dnia z
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. W szczególnych przypadkach Dyrektor Przedszkola może zmienić organizację dnia (np.
organizacja wycieczki, uroczystości).

§ 15

1. W planowaniu procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego uwzględnia się zasady
pedagogiki Marii Montessori,
2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w trakcie całego dnia pracy Przedszkola z
uwzględnieniem ramowego harmonogramu dnia.
3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

§ 16

1. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i
turystyki. Organizację, program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,
zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 17

1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola wnoszą stałą, miesięczną opłatę za usługi
świadczone przez Przedszkole, zwane dalej czesnym.
2. Czesne płatne jest miesięcznie, z góry do piątego dnia każdego miesiąca w 12 miesięcznych
ratach.
3. Czesne obejmuje koszty związane z:
a. opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu,
b. wyżywieniem
4. W Przedszkolu mogą być prowadzone również inne zajęcia dodatkowe i terapie ustalone
przez Organ prowadzący na dany rok szkolny w zależności od potrzeb dzieci w grupie.

5. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty.
Przedszkole nie zwraca czesnego za wyżywienie w razie nieobecności dziecka.

§ 18
1. Całodzienne wyżywienie dla dzieci obejmuje:
a. śniadanie,
b. obiad,
c. Podwieczorek
d. Zdrowe owoce i warzywa w ciągu dnia
§ 19

Działalność Przedszkola finansowana jest na zasadach określonych w Rozdziale IX Statutu.

Rozdział 6. Nauczyciela i inni pracownicy przedszkola

§ 20

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
2. W Przedszkolu może zostać zatrudniona również pomoc wychowawcza.
3. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.
4. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i odbywania praktyk przez studentów
studiów pedagogicznych.
5. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w Przedszkolu określają umowy zawarte z
pracownikami Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 21

1. Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu posiadają kwalifikacje zgodne z obowiązującymi
przepisami.
2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z
obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.
3. Do zadań nauczycieli należą:
a. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w
Przedszkolu,
b. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci
c. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
opiekę zdrowotna i inną,
d. ścisłe współdziałanie z rodzicami/opiekunami dziecka w sprawach wychowania i
nauczania, w szczególności w formie konsultacji indywidualnych,
e. dbałości o mienie Przedszkola,
f. doskonalenie zawodowe i pedagogiczne,
g. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno –sportowym,
h. realizacja zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z bieżącej
działalności Przedszkola.

§ 22

Dyrektor Przedszkola powierza każdemu pracownikowi jego zakres obowiązków.

Rozdział 7. Rodzice

Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:
a. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,
b. punktualne przyprowadzanie dziecka do 8.30 i odbieranie dziecka z Przedszkola do 16.30
c. terminowe uiszczanie czesnego,
d. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu i niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
e. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na
dziecko i określenia jego drogi indywidualnego rozwoju.

§ 23

Rodzice mają prawo do:
1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń
swojego dziecka,
2. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
3. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
Przedszkola oraz opinii na temat pracy Przedszkola Organowi prowadzącemu i
nadzorującemu pracę pedagogiczną.

Rozdział 8. Finansowanie działalności przedszkola

§ 24
1. Działalność Przedszkola finansowana jest z
1. opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,
2. wpisowego wpłacanego jednorazowo przez rodziców po zakwalifikowaniu dziecka
do przedszkola i po podpisaniu umowy przez rodziców; wpisowe nie podlega
zwrotowi również w przypadku rezygnacji przez rodziców z przedszkola; wysokość
wpisowego i zasady płatności określa Organ prowadzący.
3. dotacji z budżetu Gminy
4. środków przekazywanych przez Organ prowadzący,
5. darowizn oraz środków pozyskanych z programów i funduszy celowych,
pozyskanych przez Przedszkole lub organ prowadzący na rzecz Przedszkola.
2. Placówka może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w celu pozyskania
dodatkowych środków.
3. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

Rozdział 9. Przepisy końcowe

§ 25

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli,
rodziców, pracowników obsługi i administracji.
§26
1. Zmiany w statucie uchwala Organ prowadzący.
2. Statut przedszkola nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§27
Statut wchodzi w życie z dniem 1.04.2023.