Statut Szkoły Kopernik

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ “KOPERNIK”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa “ Kopernik”.
2. Prowadzącym Szkołę jest

Fundacja Szkoły Kopernik Siedlce
ul. Sokołowska 50
08-110 Siedlce
NIP 8212679940
KRS 0000985542
REGON 52272991000000
zwana dalej Organem Prowadzącym.
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Kopernik” ma siedzibę w Siedlcach 08-110,
ul. Składowa 31.

§ 2

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Kopernik” jest niepubliczną szkołą podstawową,
posiadającą własny program wychowawczy i profilaktyczny.
2. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące
przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.
3. Szkoła prowadzi roczną edukację.
4. Szkoła jest dostępna dla uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz
akceptują jej statut, program wychowawczy i profilaktyczny oraz inne akty wewnętrzne
szkoły a także jej cele i wyznawane wartości.
5. Nauczanie i wychowanie w Niepublicznej Szkole Podstawowej “Kopernik” ma na celu
pełny rozwój osoby, w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej, zgodny
z wartościami chrześcijańskimi.
6. Cykl kształcenia w Szkole składa się z trzech etapów:

- I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III
- II etap edukacyjny obejmujący klasy IV - VIII

§ 3

1. Zewnętrzny nadzór pedagogiczny nad szkołą, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe,
sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
2. Organ Prowadzący sprawuje opiekę i nadzór nad działalnością szkoły. Organ prowadzący
szkołę zapewnia szkole odpowiedni poziom warunków lokalowych i czuwa nad
działalnością szkoły.
3. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, to jest:
a) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach,
b) realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia
ogólnego,
c) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż
łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie
nauczania szkoły,
d) ustala zasady klasyfikowania i promowania,
e) prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne,
f) stosuje różnorodne metody i techniki nauczania,
g) prowadzi różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych,
h) stymuluje twórczość oraz aktywność poznawczą i ruchową uczniów.

Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły

§ 4

1. Celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego,
psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej.
2. Celem szkoły jest świadomy i aktywny udział uczniów w życiu szkoły, w rozwijaniu
własnej osobowości i indywidualności, w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy.
3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Prawie Oświatowym oraz
przepisach wydanych na jej podstawie.
4. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła:

a) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy
oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego,
b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów szkoły
podstawowej i przygotowuje ich do podjęcia dalszego kształcenia, wychowuje uczniów w
duchu szacunku i odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności i tolerancji.
5. Realizując swoje zadania i cele, szkoła dba o harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia.
6. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając
indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia
w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i
moralny ucznia.
7. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest dążenie do wszechstronnego
rozwoju ucznia poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie
nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
§ 5

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Kopernik” kształci i wychowuje zgodnie z
wartościami chrześcijańskimi. Lekcje religii są lekcjami obowiązkowymi dla każdego
ucznia. Szkoła obchodzi święta związane ze świętami kościelnymi i kultywuje tradycje
związane z kulturą chrześcijańską.
2. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów.
3. Szkoła umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Szkoła realizuje zadania zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, przestrzega praw ucznia
oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach.
5. Szkoła zapewnia uczniom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
6. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
a) zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
b) rozpoznawanie problemów wychowawczych i edukacyjnych,
c) pracę z uczniem zdolnym,
d) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
konfliktowych,
e) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom
polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
8. Szkoła podejmuje działania związane z zabezpieczeniem uczniów przed dostępem do
treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w tym poprzez
stosowanie oprogramowania zabezpieczającego.
9. Statutowe cele i zadania szkoły realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami
w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej we współpracy z rodzicami, opiekunami,
organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi.

§ 6

1. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i
rodzice (pod słowem rodzice rozumie się dalej również opiekunów prawnych).
2. Udział rodziców w życiu szkoły jest dobrowolny, ale istotnie ważne jest aby wyznawane
wartości przez szkołę były spójne z poglądami rodziców.
3. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje również ze środowiskiem lokalnym.

§7

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zadań szkoły
należy w szczególności:
a) pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów,
b) nauka wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych
środków wyrazu,
c) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim uczniom zgodnie z ich potrzebami,
d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
(przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),
e) zapewnienie odpowiednich warunków nauczania i wychowania oraz
wieloprofilowego usprawniania,
f) umożliwianie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej,
g) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej i światowej,
h) kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole,
i) ścisła współpraca z rodzicami uczniów i udzielanie wsparcia rodzinie w procesie
edukacji i wychowania uczniów,
j) kształtowanie wrażliwości estetycznej,
k) kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych,
l) wspieranie procesu nauczania poprzez korzystanie z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej oraz innych pomocy,
m) rozwijanie inicjatywy, samodzielności i aktywności społecznej,
n) ocena i monitorowanie rozwoju ucznia we wszystkich sferach: poznawczej,
społecznej, emocjonalnej i ruchowej,
o) organizowanie zajęć poznawczych, integracyjnych i rekreacyjnych poza terenem
szkoły,
p) ścisła współpraca z rodzicami uczniów, zwłaszcza w zakresie wyboru dalszej drogi
edukacyjnej oraz współpraca z wybranymi placówkami kształcenia
ponadpodstawowego odpowiednimi do potrzeb absolwentów szkoły.

§ 8

Organami Szkoły są:

1. Dyrektor
2. Wicedyrektor
3. Rada Pedagogiczna.

Rozdział 3. Dyrektor oraz Wicedyrektor

§ 9

1. Organ Prowadzący powierza stanowisko Dyrektora oraz Wicedyrektora Szkoły na
czas określony.
2. Dyrektora oraz Wicedyrektora odwołuje Organ Prowadzący.
3. W umowach pomiędzy Szkołą a Dyrektorem oraz Szkołą a Wicedyrektorem w sporze
między nimi, Szkołę reprezentują osoby upoważnione do reprezentacji Organu
Prowadzącego.

§ 10

DYREKTOR

1. Dyrektor Szkoły kieruje całością działalności szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest
odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie
jakości pracy, a w szczególności:

a) kieruje procesem dydaktycznym szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe
dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej,
b) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego
rozwoju,
c) odpowiada za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
d) ustala procedurę i harmonogram rekrutacji kandydatów na uczniów do Szkoły w
uzgodnieniu z Organem Prowadzącym,
e) przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w
statucie,
f) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
g) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jego kompetencji
stanowiących,

h) ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i
organy Szkoły,
i) wspiera doskonalenie nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe szkoły,
j) udziela zgody na autorski program nauczania,
k) odpowiada za powierzony budżet i majątek szkoły, na zasadach określonych przez
Organ Prowadzący,
l) odpowiada za dokumentację szkoły,
m) realizuje wszelkie inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły,
n) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych
organów szkoły w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym,
o) może wnioskować do Organu Prowadzącego o zmiany w statucie,
p) zatwierdza wewnątrzszkolny system oceniania,
q) zatwierdza Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły.
a) sprawuje nadzór pedagogiczny bądź wskazuje inne osoby do sprawowania nadzoru
pedagogicznego,
b) sprawdza zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i
niniejszego Statutu,
c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jego kompetencji
stanowiących,
d) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,
f) opracowuje dokumenty programowo - organizacyjne szkoły takie jak m. in.: arkusz
organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć, plan pracy szkoły, regulamin
organizacyjny,
g) opracowuje zakres obowiązków pracowników pedagogicznych i pozostałych
pracowników szkoły,
h) ocenia pracę nauczycieli i innych pracowników szkoły,
i) koordynuje proces awansu zawodowego nauczycieli,
j) opracowuje regulamin premiowania pracowników szkoły,
k) zwołuje, przygotowuje i przewodniczy zebraniom Rady Pedagogicznej,
l) zapewnienia bezpieczeństwo osobom znajdującym się w szkole podczas zajęć, w
tym prawidłowy stan sanitarno - higieniczny i ochrony przeciwpożarowej,
m) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
n) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

2. Dyrektor informuje na bieżąco Organ Prowadzący o stanie Szkoły, jej osiągnięciach,
trudnościach i potrzebach.
3. Organ Prowadzący może utworzyć i powierzyć Stanowisko Wicedyrektora Szkoły,
określając jego prawa i obowiązki.

WICEDYREKTOR

Wicedyrektor Szkoły wspomaga Dyrektora w realizacji zadań w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki dla uczniów szkoły. Do jego zadań należy w szczególności:
a) nadzór pedagogiczny w szkole,
b) koordynowanie współpracy z innymi organami i instytucjami, w tym
odpowiadającymi za realizację zadań oświatowych;
c) organizowanie warunków umożliwiających pracownikom szkoły podnoszenie
swoich kwalifikacji i umiejętności;
d) monitoruje pracę szkoły;
e) stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości szkoły w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki;
f) odpowiada za archiwizację dokumentów szkoły;
g) wykonywanie innych poleceń wskazanych przez Dyrektora Szkoły;
h) zastępowanie Dyrektora Szkoły w trakcie jego nieobecności.

Rozdział 4. Rada Pedagogiczna

§ 11

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w którego skład wchodzą wszyscy
pracownicy pedagogiczni szkoły.
2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Szkoły.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem szkolnym.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych,
c) uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,
d) przygotowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły,
e) możliwość wnioskowania o zmiany w Statucie Szkoły.

Zasady współdziałania Organów szkoły

§ 12

Ustala się następujące zasady współdziałania Organów szkoły:
a) Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny; kopie planów działania
winny być przekazane do Dyrektora,
b) każdy Organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może
włączyć się do rozwiazywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub
stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,

c) Organy szkoły mogą̨ zapraszać́ na swoje planowane lub doraźne zebranie
przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,
d) uchwały Organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji podaje się
do ogólnej wiadomości w szkole.

Rozdział 5. Rodzice
§ 13

1. Rodzice powinni zapoznać się ze statutem, ofertą edukacyjną, Poradnikiem dla rodziców,
stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi
klasyfikowania i promowania a także przeprowadzania egzaminów.
2. Rodzice mają prawo do:
a) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz
przyczyn trudności szkolnych,
b) wypisania dziecka ze szkoły na własne żądanie,
c) zgłaszania propozycji dodatkowych aktywności edukacyjnych i rekreacyjnych.
3. Rodzice mają obowiązek:
a) dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do szkoły, w tym podpisać
stosowne, wymagane przez akty wewnętrzne szkoły, dokumenty (przede wszystkim
umowę),
b) przestrzegać Statutu oraz Poradnika dla rodziców,
c) aktywnie współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia swoich dzieci i realizacji
programu wychowawczego szkoły,
d) respektować wspólne ustalenia dotyczące ucznia,
e) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,
f) informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności ucznia
w szkole, przekraczającej 3 dni robocze,
g) regularnie opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe,
h) wywiązywać się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań wobec szkoły,
i) odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone w mieniu szkoły przez swoje dzieci.

Rozdział 6. Organizacja pracy w szkole

§ 14

1. Szkoła kształci dzieci w zakresie klas od pierwszej do ósmej, w którym dziecko realizuje
obowiązek rocznej edukacji.
2. Zajęcia edukacyjne są organizowane według zasady indywidualizacji w nauczaniu, mogą
odbywać się także poza szkołą.

3. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane w grupach różnowiekowych. Dopuszcza się
możliwość organizacji nauczania w klasach łączonych. Dopuszcza się możliwość
połączenia zajęć oddziałów przedszkolnych z zajęciami uczniów klasy pierwszej, drugiej i
trzeciej. W przypadku łączenia oddziałów dostosowany zostanie ramowy plan nauczania z
uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania.
4. Liczbę uczniów w poszczególnych klasach, nie większą niż 24 osoby, ustala Dyrektor
Szkoły.
5. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zwiększeniu
liczby uczniów w klasie w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
6. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują wszyscy zatrudnieni w szkole pracownicy
pedagogiczni.
7. W zależności od możliwości finansowych i programowych organizowane są wyjazdy
i zajęcia poza terenem szkoły. Na udział w takich zajęciach wymagana jest zgoda rodziców
uczniów. W czasie zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych
przez szkołę osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel
szkoły.
8. W celu zapewnienia ciągłej opieki uczniom, przed i między zajęciami lekcyjnymi,
nauczycieli obowiązuje pełnienie dyżurów według ustalonego harmonogramu.
9. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział, szczególnej opiece wychowawczej, jednemu
z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.
10. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca
powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach 0-II.
11. Dyrektor może zmienić nauczyciela - wychowawcę na pisemny i umotywowany
wniosek rodziców i uczniów, zgłoszony do Dyrektora Szkoły lub z własnej inicjatywy.
12. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się,
przygotowanie do życia w społeczeństwie;
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;
13. Realizując powyższe zadania, wychowawca przede wszystkim:
a) otacza indywidualną opieką wychowawczą, każdego ze swoich wychowanków,
poznaje jego mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystuje w procesie
wychowawczym;
b) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając i koordynując
z nim działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którzy wymagają
indywidualnej opieki (uczniowie uzdolnieni, z trudnościami i niepowodzeniami),
c) utrzymuje kontakt oraz współdziała z rodzicami uczniów, w celu poznania ich
i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, a także włączenia rodziców
w sprawy klasy i szkoły;
d) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz

zainteresowań i szczególnych uzdolnień, organizującymi odpowiednie formy tej
pomocy na terenie szkoły i placówkach pozaszkolnych,
e) kształtuje umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości
rocznicowe, świąteczne, itp.).
14. Wychowawca klasy szczególnie zobowiązany jest:
a) kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród
uczniów;
b) systematycznie informować rodziców o postępach, trudnościach rozwojowych
i zachowaniu uczniów na terenie szkoły;
c) rozwijać formy samorządności uczniów dostosowane do ich potrzeb, sprawować
opiekę nad samorządem klasowym i współpracować z opiekunem Samorządu
Uczniowskiego.
15. Wychowawca systematycznie i dokładnie wykonuje czynności administracyjne
dotyczące klasy, prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§ 15

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym
opracowuje Dyrektor Szkoły we współpracy z Radą Pedagogiczną oraz Organem
Prowadzącym.
2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji
roku szkolnego.

§ 16

Dyrektor Szkoły ma prawo ogłosić dodatkowe dni wolne od zajęć.

§ 17

Dyrektor Szkoły może przyjmować słuchaczy ośrodków kształcenia nauczycieli oraz
studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.

Wyżywienie
§ 18

1. Szkoła organizuje w ciągu dnia wyżywienie dla dzieci w formie śniadania, obiadu
oraz podwieczorku. Koszt posiłków zawiera się w czesnym. W razie nieobecności
dziecka, wysokość czesnego nie ulega pomniejszeniu.
2. W przypadku występowania specjalnych potrzeb żywieniowych u ucznia, Dyrektor
ustala dietę i opłaty indywidualnie z rodzicami.

Rozdział 7. Nauczyciele oraz inni pracownicy

§ 19

1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
a) realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z
charakterem szkoły określonym w Statucie oraz Poradniku dla rodziców,
b) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,
c) ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty i po uzyskaniu
akceptacji Dyrektora,
d) ma prawo do przekazywania swoich spostrzeżeń i sugestii dotyczących procesu
edukacji w szkole Organowi Prowadzącemu.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im
dobrego przykładu w szkole i poza nią.
§ 20

1. Realizując zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności
odpowiedzialność za:
a) prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych
metod pracy,
b) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
c) odpowiedzialne i aktywne włączanie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej
charakterem,
d) jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,
e) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
f) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę,
g) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia,
h) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny,
społeczeństwa,
i) pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy,
j) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
k) powierzone mienie szkoły,
l) systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej.
2. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do
korzystania z pomocy specjalistów (takich jak: psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w
szkole bądź w poradniach pedagogiczno-wychowawczych.

§ 21

1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe
poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i

dydaktycznych.
2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój
zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby szkoły.
§ 22

Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 23

1. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę szkoły. Mają oni
obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne
funkcjonowanie szkoły.
2. W szkole mogą być ponadto zatrudniani specjaliści realizujący zadania specjalistyczne.
3. Zasady wynagradzania oraz zatrudniania pracowników administracji i obsługi oraz
specjalistów określa organ prowadzący szkołę.

Rozdział 8. Zasady przyjmowania uczniów

§ 24

1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury rekrutacyjnej.
2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym ustala zasady procedury
rekrutacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie ich w Poradniku dla rodziców, podanie informacji na zebraniach
rekrutacyjnych oraz przekazanie informacji zainteresowanym.
3. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:
a) akceptowanie przez rodziców statutu oraz Poradnika dla rodziców,
b) wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
c) dojrzałość szkolna,
d) spójność rodziców co do misji i wizji szkoły
4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami
procedury rekrutacyjnej. Uczeń nabywa praw ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę
uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Rozdział 9. Prawa i obowiązki uczniów

§ 25

1. Uczniowie mają prawo do:
a) zindywidualizowanego, życzliwego i podmiotowego traktowania,
b) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,

c) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,
d) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
e) wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z
szacunkiem wobec innych,
f) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu,
b) udziału w formacji religijnej proponowanej przez szkołę,
c) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu szkoły,
d) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych
pracowników szkoły,
e) właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów,
f) brania odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
g) godnego reprezentowania szkoły,
h) dbałości o wspólne dobro szkoły, ład, porządek i mienie szkolne.

§ 25a

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów

1. W przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka na terenie szkoły, w tym zawartych w
Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą
złożyć pisemną skargę lub pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od
daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane i rozpatrywane.
Skargi i wnioski adresowane do Dyrektora Szkoły muszą zawierać personalia i adres
zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.
2. Każdą skargę lub wniosek osoba składająca może wycofać w terminie 3 dni od daty
złożenia.
3. Skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, wnoszący skargę lub
wniosek jest zobowiązany, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zawiadomienia o
niemożności ustalenia przedmiotu sprawy - do złożenia dodatkowych wyjaśnień, z
jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę lub
wniosek bez rozpatrzenia.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia/dziecka przez pracownika szkoły,
decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.
7. Dyrektor Szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej, co do
właściwości rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia skargi lub
wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni
od daty zgłoszenia, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych. Odpowiedź
pisemną Dyrektor Szkoły przekazuje osobiście lub przesyła pocztą.
8. Wszystkie złożone skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw ucznia/dziecka w
szkole oraz sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

9. Szkoła informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o trybie składania skarg
w szkole oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku
naruszenia praw ucznia/dziecka:
1) Rzecznik Praw Ucznia przy Mazowieckim Kuratorium Oświaty,
2) Rzecznik Praw Dziecka.

Rozdział 10. Skreślenie z listy uczniów

§ 26

1. Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i
rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
a) jeżeli narusza Statut lub lekceważy obowiązki szkolne,
b) jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl
życia,
c) w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających,
alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji,
d) jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub
bezpieczeństwu innych osób.
e) jeżeli rodzice ucznia zataili przed szkołą informacje o stanie zdrowia
dziecka,
f) jeżeli Rodzice nie respektują postanowień zawartych w Statucie oraz
Poradniku dla rodziców
g) jeżeli dziecko lub rodzic swoją opinią działa na niekorzyść szkoły lub
pracowników szkoły,
3. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: rodzice ucznia, Rada
Pedagogiczna.
4. Skreślenie ucznia z listy uczniów decyzją Dyrektora może nastąpić również, jeśli jego
rodzice lub opiekunowie przez 2 miesiące nie wnieśli ustalonych opłat za szkołę.
Rozdział 11. Sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność szkoły

§ 27

1. Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z czesnego opłacanego przez rodziców
uczniów oraz dotacji oświatowej.
2. Szkoła ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację
poszerzonego planu nauczania i inną działalność dydaktyczno-wychowawczą od
rodziców, innych osób fizycznych i prawnych czy fundacji.
3. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za
szkołę.

4. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi
Organu Prowadzącego oraz kontroli organu dotującego.

Rozdział 13. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§ 28

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć́ edukacyjnych ze
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się oraz niepełnosprawność.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie
szkoły.
5. Uczeń otrzymuje na bieżąco informację o postępach w nauce.
6. Termin wystawiania przewidywanych ocen śródrocznych dostępny jest dla informacji
ucznia i rodzica do 20 grudnia i roczny termin wystawiania ocen to 20 maja.

§ 29
1. W szkole przyjmuje się następujące cele oceniania:
Cele ogólne:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o
tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
c) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w
nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
f) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
Cele szczegółowe:
a) pobudzanie i wspieranie rozwoju umysłowego i społecznego ucznia,
b) gromadzenie informacji dotyczących osiągnięć ucznia zgodnie z jego potrzebami
i możliwościami rozwoju psychofizycznego,
c) wdrażanie ucznia do samodzielnej, systematycznej pracy, samokontroli i
samooceny,

d) motywowanie ucznia do jak największej samodzielności i niezależności
funkcjonowania,
e) nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i
negatywnych,
f) kształtowanie umiejętności wyboru wartości i kierowania się nimi we własnych
działaniach,
g) informowanie rodziców o zakresie dostosowania metod, form i środków
umożliwiających realizację wybranego programu nauczania,
h) dostarczanie rodzicom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach ich dziecka
w celu podejmowania właściwych działań na rzecz dalszego jego rozwoju,
i) dostarczanie rodzicom informacji, na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń
w danym momencie edukacji oraz o tym, czy stosowany przez nauczyciela system
pracy z uczniem jest efektywny,
j) dostarczanie uczniowi informacji o efektach jego szkolnej aktywności,
osiągnięciach w zakresie dążenia do samodzielności i wskazówek, jak pokonywać
napotkane trudności.

§ 30
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż̇ przewidywanych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania,
f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o
szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 31

1. Ocenianie i klasyfikowanie w szkole opiera się na zasadzie otwartości.
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania
zachowania.
3. Każda forma aktywności (projekt, test, itp.) podlegająca ocenie powinna być
omówiona, natomiast praca pisemna udostępniona uczniowi oraz rodzicom.

Rozdział 14. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów

§32

1. Klasyfikację przeprowadza się na koniec roku szkolnego ustalając roczną ocenę
klasyfikacyjną.
2. Ocenianie śródroczne dokonywane jest na koniec pierwszego półrocza.
3. Ocena bieżąca opiera się na obserwacji ucznia, ocenie realizacji krótkoterminowych
celów i jest przekazywana w formie informacji zwrotnej lub opisowej.
4. W klasach I – III ocenianie śródroczne i roczne ma formę opisową.
5. W klasach IV – VIII obowiązują oceny opisowe oraz jedna ocena wyrażona w
stopniach, wystawiana na koniec roku szkolnego, wg poniższej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1;
Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:
1) stopień bardzo dobry: uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
wyznaczonych realizowanym przez nauczyciela programem nauczania.
2) stopień dobry: opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane
programem nauczania nie są pełne dla danego etapu nauczania, ale wiele
umiejętności ma charakter złożonych i samodzielnych;
3) stopień dostateczny: oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiadomości i
umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu. Wiadomości i
umiejętności z tego zakresu należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i
wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się;
4) stopień dopuszczający: oznacza, że uczeń opanował elementarne wiadomości i
umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego.
Wiadomości i umiejętności z tego zakresu należą do bardzo przystępnych i
praktycznych;
5) stopień niedostateczny: oznacza, że uczeń nie opanował elementarnej wiedzy i
umiejętności przewidzianych programem na danym etapie kształcenia, co
uniemożliwia mu kontynuację przyswajania kolejnych treści danego przedmiotu i
zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów.
6. Dla uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą ocenianie roczne ma formę
egzaminu kwalifikacyjnego w formie pisemnej, projektowej oraz ustnej. Do
przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego Dyrektor powołuje komisję, która po
przeprowadzonym egzaminie sporządza protokół który zawiera:

1) skład komisji;
2) termin sprawdzianu;
3) zadania (pytania) sprawdzające;
4) wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę.
7. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia. Do protokołu załącza się pisemne prace
ucznia i krótką informacje o odpowiedziach ucznia.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
9. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć
edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego ucznia realizującego
obowiązek szkolny poza Szkołą, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego prze- biegu określa
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy.
10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfika- cyjną z
jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu
poprawkowego z tych