Statut

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ “KOPERNIK” Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa “ Kopernik”.

2. Prowadzącym Szkołę jest Aleksandra Bujalska, zwana dalej Organem Prowadzącym.

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Kopernik” ma siedzibę w Siedlcach 08-110,

 ul. Sokołowska 50.

§ 2

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Kopernik” jest niepubliczną szkołą podstawową, posiadającą własny program wychowawczy i profilaktyczny.

2. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

3. Szkoła prowadzi roczną edukację.

4. Szkoła jest dostępna dla uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz akceptują jej statut, program wychowawczy i profilaktyczny oraz inne akty wewnętrzne szkoły a także jej cele i wyznawane wartości.

5. Nauczanie i wychowanie w Niepublicznej Szkole Podstawowej “Kopernik” ma na celu pełny rozwój osoby, w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej, zgodny z wartościami chrześcijańskimi.

6. Cykl kształcenia w Szkole składa się z trzech etapów:

- I etap edukacyjny obejmujący klasy 0 – II

- II etap edukacyjny obejmujący klasy III - V

- III etap edukacyjny obejmujący klasy V – VIII.

§ 3

1. Zewnętrzny nadzór pedagogiczny nad szkołą, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

2. Organ Prowadzący sprawuje opiekę i nadzór nad działalnością szkoły. Organ prowadzący szkołę zapewnia szkole odpowiedni poziom warunków lokalowych i czuwa nad działalnością szkoły.


3. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, to jest:

 

 1. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

b) realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego,

c) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły,

d) ustala zasady klasyfikowania i promowania,

e) prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne,

f) stosuje różnorodne metody i techniki nauczania,

g) prowadzi różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych,

h) stymuluje twórczość oraz aktywność poznawczą i ruchową uczniów.


Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły

§ 4

 1. Celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 2. Celem szkoły jest świadomy i aktywny udział uczniów w życiu szkoły, w rozwijaniu własnej osobowości i indywidualności, w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy.

 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Prawie Oświatowym oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

4. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła:

a) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego,

b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów szkoły podstawowej i przygotowuje ich do podjęcia dalszego kształcenia, wychowuje uczniów w duchu szacunku i odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności i tolerancji.

5. Realizując swoje zadania i cele, szkoła dba o harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia.

6. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

7. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

§ 5

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Kopernik” kształci i wychowuje zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Lekcje religii są lekcjami obowiązkowymi dla każdego ucznia. Szkoła obchodzi święta związane ze świętami kościelnymi i kultywuje tradycje związane z kulturą chrześcijańską.  

 2. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez m. in. organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć sportowych, udział w konkursach międzyszkolnych i ogólnoszkolnych.

 3. Szkoła umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 4. Szkoła realizuje zadania zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, przestrzega praw ucznia oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach.

 5. Szkoła zapewnia uczniom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

 6. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

 1. zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,

 2. rozpoznawanie problemów wychowawczych i edukacyjnych,

 3. podejmowanie działań wynikających z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły,

 4. zapewnienie doraźnej opieki psychologa,

 5. pracę z uczniem zdolnym,

 6. organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

 7. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach konfliktowych,

 8. współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,

 2. z niedostosowania społecznego,

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 4. ze szczególnych uzdolnień,

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,

 6. z zaburzeń komunikacji językowej,

 7. z choroby przewlekłej,

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

 9. z niepowodzeń edukacyjnych,

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

9.   Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole:

 1. korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne,

 2. pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły,

 3. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholog, terapeuta, logopeda. Szkoła może zatrudniać innych specjalistów, którzy będą realizowali pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

10. Szkoła podejmuje działania związane z zabezpieczeniem uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w tym poprzez stosowanie oprogramowania zabezpieczającego.

11. Statutowe cele i zadania szkoły realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej we współpracy z rodzicami, opiekunami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi.

§ 6

1. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice (pod słowem rodzice rozumie się dalej również opiekunów prawnych).

2. Udział rodziców w życiu szkoły jest dobrowolny, ale istotnie ważne jest aby wyznawane wartości przez szkołę były spójne z poglądami rodziców.

3. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje również ze środowiskiem lokalnym.

§7

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zadań szkoły należy w szczególności:

 1. pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

 2. nauka wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,

 3. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim uczniom zgodnie z ich potrzebami,

 4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),

 5. zapewnienie odpowiednich warunków nauczania i wychowania oraz wieloprofilowego usprawniania,

 6. umożliwianie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 7. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej,

 8. kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole,

 9. ścisła współpraca z rodzicami uczniów i udzielanie wsparcia rodzinie w procesie edukacji i wychowania uczniów,

 10. kształtowanie wrażliwości estetycznej,

 11. kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych,

 12. wspieranie procesu nauczania poprzez korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz innych pomocy,

 13. rozwijanie inicjatywy, samodzielności i aktywności społecznej,

 14. ocena i monitorowanie rozwoju ucznia we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej i ruchowej,

 15. organizowanie zajęć poznawczych, integracyjnych i rekreacyjnych poza terenem szkoły,

 16. ścisła współpraca z rodzicami uczniów, zwłaszcza w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej oraz współpraca z wybranymi placówkami kształcenia ponadpodstawowego odpowiednimi do potrzeb absolwentów szkoły.

§ 8

Organami Szkoły są:

1. Dyrektor

2. Wicedyrektor

3. Rada Pedagogiczna.


§ 9

W Niepublicznej Szkole Podstawowej “Kopernik” obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania oparty na ocenianiu kształtującym, a nie numerycznym. Rodzic dostaje informacje o postępach w nauce dziecka w formie opisowej.


Rozdział 3. Dyrektor oraz Wicedyrektor

§ 10

1. Organ Prowadzący powierza stanowisko Dyrektora oraz Wicedyrektora Szkoły na czas określony.

2. Dyrektora oraz Wicedyrektora odwołuje Organ Prowadzący.

3. W umowach pomiędzy Szkołą a Dyrektorem oraz Szkołą a Wicedyrektorem w sporze między nimi, Szkołę reprezentują osoby upoważnione do reprezentacji Organu Prowadzącego.

§ 11


DYREKTOR

1. Dyrektor Szkoły kieruje całością działalności szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy, a w szczególności:


 1. kieruje procesem dydaktycznym szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej,

 2. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju,

 3. odpowiada za realizację programu wychowawczego szkoły,

 4. ustala procedurę i harmonogram rekrutacji kandydatów na uczniów do Szkoły w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym,

 5. przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie,

 6. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

 7. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jego kompetencji stanowiących,

 8. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy Szkoły,

 9. wspiera doskonalenie nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe szkoły,

 10. udziela zgody na autorski program nauczania,

 11. odpowiada za powierzony budżet i majątek szkoły, na zasadach określonych przez Organ Prowadzący,

 12. odpowiada za dokumentację szkoły,

 13. realizuje wszelkie inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły,

 14. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów szkoły w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym,

 15. może wnioskować do Organu Prowadzącego o zmiany w statucie,

 16. zatwierdza wewnątrzszkolny system oceniania,

 17. zatwierdza Program Wychowawczy i Profilaktyki szkoły.

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny bądź wskazuje inne osoby do sprawowania nadzoru pedagogicznego,

 2. sprawdza zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,

 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jego kompetencji stanowiących,

 4. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,

 6. opracowuje dokumenty programowo - organizacyjne szkoły takie jak m. in.: arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć, plan pracy szkoły, regulamin organizacyjny,

 7. opracowuje zakres obowiązków pracowników pedagogicznych i pozostałych pracowników szkoły,

 8. ocenia pracę nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 9. koordynuje proces awansu zawodowego nauczycieli,

 10. opracowuje regulamin premiowania pracowników szkoły,

 11. zwołuje, przygotowuje i przewodniczy zebraniom Rady Pedagogicznej,

 12. zapewnienia bezpieczeństwo osobom znajdującym się w szkole podczas zajęć, w tym prawidłowy stan sanitarno - higieniczny i ochrony przeciwpożarowej,

 13. upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

 14. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.


2. Dyrektor informuje na bieżąco Organ Prowadzący o stanie Szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

3. Organ Prowadzący może utworzyć i powierzyć Stanowisko Wicedyrektora Szkoły, określając jego prawa i obowiązki.


WICEDYREKTOR


Wicedyrektor Szkoły wspomaga Dyrektora w realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów szkoły. Do jego zadań należy w szczególności:


 1. nadzór pedagogiczny w szkole,

 2. współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów szkoły, utrzymywanie z nimi kontaktów;

 3. koordynowanie współpracy z innymi organami i instytucjami, w tym odpowiadającymi za realizację zadań oświatowych;

 4. organizowanie warunków umożliwiających pracownikom szkoły podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności;

 5. monitoruje pracę szkoły;

 6. stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki;

 7. odpowiada za archiwizację dokumentów szkoły;

 8. organizowanie uroczystości szkolnych,

 9. wykonywanie innych poleceń wskazanych przez Dyrektora Szkoły;

 10. zastępowanie Dyrektora Szkoły w trakcie jego nieobecności.


Rozdział 4. Rada Pedagogiczna

§ 12

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w którego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Szkoły.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem szkolnym.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych,

 3. uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,

 4. przygotowanie Programu Wychowawczego i Profilaktyki szkoły,

 5. możliwość wnioskowania o zmiany w Statucie Szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Zasady współdziałania Organów szkoły

§ 13

Ustala się następujące zasady współdziałania Organów szkoły:

 1. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny; kopie planów działania winny być przekazane do Dyrektora,

 2. każdy Organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiazywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,

 3. Organy szkoły mogą̨ zapraszać́ na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,

 4. uchwały Organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji podaje się do ogólnej wiadomości w szkole.


Rozdział 5. Rodzice

§ 14

1. Rodzice powinni zapoznać się ze statutem, ofertą edukacyjną, Poradnikiem dla rodziców, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania a także przeprowadzania egzaminów.

2. Rodzice mają prawo do:

 1. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych,

 2. wypisania dziecka ze szkoły na własne żądanie,

 3. zgłaszania propozycji dodatkowych aktywności edukacyjnych i rekreacyjnych.

3. Rodzice mają obowiązek:

 1. dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do szkoły, w tym podpisać stosowne, wymagane przez akty wewnętrzne szkoły, dokumenty (przede wszystkim umowę),

 2. przestrzegać Statutu oraz Poradnika dla rodziców,

 3. aktywnie współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia swoich dzieci i realizacji programu wychowawczego szkoły,

 4. respektować wspólne ustalenia dotyczące ucznia,

 5. zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,

 6. informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności ucznia w szkole, przekraczającej 3 dni robocze,

 7. regularnie opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe,

 8. wywiązywać się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań wobec szkoły,

 9. odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone w mieniu szkoły przez swoje dzieci.Rozdział 6. Organizacja pracy w szkole

§ 15

1. Szkoła kształci dzieci w zakresie klas od pierwszej do ósmej, w którym dziecko realizuje obowiązek rocznej edukacji.

2. Zajęcia edukacyjne są organizowane według zasady indywidualizacji w nauczaniu, mogą odbywać się także poza szkołą.

3. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane w grupach różnowiekowych. Dopuszcza się możliwość organizacji nauczania w klasach łączonych. Jeżeli nauczanie zostanie zorganizowane w klasach łączonych dopuszcza się możliwość połączenia zajęć oddziałów przedszkolnych z zajęciami uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W przypadku łączenia oddziałów dostosowany zostanie ramowy plan nauczania z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania.

4. Liczbę uczniów w poszczególnych klasach, nie większą niż 24 osoby, ustala Dyrektor Szkoły.  

5. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zwiększeniu

     liczby uczniów w klasie w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

6. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują wszyscy zatrudnieni w szkole pracownicy pedagogiczni.

7. W zależności od możliwości finansowych i programowych organizowane są wyjazdy i zajęcia poza terenem szkoły. Na udział w takich zajęciach wymagana jest zgoda rodziców uczniów. W czasie zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły.

8. W celu zapewnienia ciągłej opieki uczniom, przed i między zajęciami lekcyjnymi, nauczycieli obowiązuje pełnienie dyżurów według ustalonego harmonogramu.

9. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział, szczególnej opiece wychowawczej, jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

10. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach I-III.

11. Dyrektor może zmienić nauczyciela - wychowawcę na pisemny i umotywowany wniosek rodziców i uczniów, zgłoszony do Dyrektora Szkoły lub z własnej inicjatywy. Zmiany dokonuje się od następnego roku szkolnego. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana wychowawcy może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

12. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się, przygotowanie do życia w społeczeństwie;

 2.  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;

13. Realizując powyższe zadania, wychowawca przede wszystkim:

 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą, każdego ze swoich wychowanków, poznaje jego mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystuje w procesie wychowawczym;

 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:

- różne formy życia wewnętrznego, rozwijające jednostki i integrujące uczniów,

- treść, formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając i koordynując z nim działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którzy wymagają indywidualnej opieki (uczniowie uzdolnieni, z trudnościami i niepowodzeniami),

 2. utrzymuje kontakt oraz współdziała z rodzicami uczniów, w celu poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, a także włączenia rodziców w sprawy klasy i szkoły;

 3. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień, organizującymi odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i placówkach pozaszkolnych,

 4. kształtuje umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.).

14. Wychowawca klasy szczególnie zobowiązany jest:

 1. kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;

 2. współpracować z nauczycielami uczącymi w danej klasie, pedagogiem szkolnym, szkolną służbą zdrowia i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób, trudności i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowanie przyczyn niedostosowania społecznego i ochrony przed demoralizacją;

 3. inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, kontrolować przynajmniej dwa razy w miesiącu uczęszczanie uczniów na zajęcia wyrównawcze i zachęcać do korzystania z nich;

 4. systematycznie informować rodziców o postępach, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły;

 5. rozwijać formy samorządności uczniów dostosowane do ich potrzeb, sprawować opiekę nad samorządem klasowym i współpracować z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

15. Wychowawca systematycznie i dokładnie wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

16. Wychowawca, w szczególności początkujący, ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej starszych i doświadczonych nauczycieli jak również powinien uczestniczyć w zorganizowanych kursach doskonalących organizowanych przez szkołę. Ponadto w ramach posiadanych środków finansowych może dokształcać się na kursach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli lub studiach podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie.


§ 16

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym opracowuje Dyrektor Szkoły we współpracy z Radą Pedagogiczną oraz Organem Prowadzącym.

2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 17

Dyrektor Szkoły ma prawo ogłosić dodatkowe dni wolne od zajęć.

                              § 18

Dyrektor Szkoły może przyjmować słuchaczy ośrodków kształcenia nauczycieli oraz

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.


Rozdział 7. Nauczyciele oraz inni pracownicy

§ 19

1. Nauczyciel szkoły w szczególności:

 1. realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w Statucie oraz Poradniku dla rodziców,

 2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,

 3. ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora,

 4. ma prawo do przekazywania swoich spostrzeżeń i sugestii dotyczących procesu edukacji w szkole Organowi Prowadzącemu.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

§ 20

1. Realizując zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

 1. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

 2. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

 3. odpowiedzialne i aktywne włączanie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej charakterem,

 4. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,

 5. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,

 6. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę,

 7. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia,

 8. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, społeczeństwa,

 9. pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy,

 10. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

 11. powierzone mienie szkoły,

 12. systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej.

2. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów (takich jak: psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w szkole bądź w poradniach pedagogiczno-wychowawczych.

§ 21

1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby szkoły.

§ 22


 Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.


              § 23


1. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę szkoły. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.

2. W szkole mogą być ponadto zatrudniani specjaliści realizujący zadania specjalistyczne.

3. Zasady wynagradzania oraz zatrudniania pracowników administracji i obsługi oraz specjalistów określa organ prowadzący szkołę.


Rozdział 8. Zasady przyjmowania uczniów

§ 24

1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury rekrutacyjnej.

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym ustala zasady procedury rekrutacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w Poradniku dla rodziców, podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych oraz przekazanie informacji zainteresowanym.

3. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

 1. akceptowanie przez rodziców statutu oraz Poradnika dla rodziców,

 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

 3. dojrzałość szkolna,

 4. spójność rodziców co do misji i wizji szkoły

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury rekrutacyjnej. Uczeń nabywa praw ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Rozdział 9. Prawa i obowiązki uczniów

§ 25

1. Uczniowie mają prawo do:

 1. zindywidualizowanego, życzliwego i podmiotowego traktowania,

 2.  dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,

 3. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,

 4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 5. wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

 6. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania Statutu,

 2. udziału w formacji religijnej proponowanej przez szkołę,

 3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu szkoły,

 4. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,

 5. właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów,

 6. brania odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,

 7. godnego reprezentowania szkoły,

 8. dbałości o wspólne dobro szkoły, ład, porządek i mienie szkolne.

§ 25a

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka na terenie szkoły, w tym zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć pisemną skargę lub pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Skargi i wnioski adresowane do Dyrektora Szkoły muszą zawierać personalia i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

 2. Każdą skargę lub wniosek osoba składająca może wycofać w terminie 3 dni od daty złożenia.

 3. Skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.

 4. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, wnoszący skargę lub wniosek jest zobowiązany, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zawiadomienia o niemożności ustalenia przedmiotu sprawy - do złożenia dodatkowych wyjaśnień, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę lub wniosek bez rozpatrzenia.

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia/dziecka przez pracownika szkoły, decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

 2. Dyrektor Szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej, co do właściwości rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia skargi lub wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni od daty zgłoszenia, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych. Odpowiedź pisemną Dyrektor Szkoły przekazuje osobiście lub przesyła pocztą.

 3. Wszystkie złożone skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw ucznia/dziecka w szkole oraz sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

9. Szkoła informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o trybie składania skarg w szkole oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka:

1) Rzecznik Praw Ucznia przy Mazowieckim Kuratorium Oświaty,

2) Rzecznik Praw Dziecka.


Rozdział 10. Skreślenie z listy uczniów

§ 26

1. Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

 1. jeżeli narusza Statut lub lekceważy obowiązki szkolne,

 2. jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,

 3. w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji,

 4. jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.

 5.  jeżeli rodzice ucznia zataili przed szkołą informacje o stanie zdrowia dziecka,

 6. jeżeli Rodzice nie respektują postanowień zawartych w Statucie oraz Poradniku dla rodziców

 7. jeżeli dziecko lub rodzic swoją opinią działa na niekorzyść szkoły lub pracowników szkoły,

3. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: rodzice ucznia, Rada Pedagogiczna.

4. Skreślenie ucznia z listy uczniów decyzją Dyrektora może nastąpić również, jeśli jego rodzice lub opiekunowie przez 2 miesiące nie wnieśli ustalonych opłat za szkołę.

Rozdział 11. Sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność szkoły

§ 27

 1. Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z czesnego opłacanego przez rodziców uczniów oraz dotacji oświatowej.

 2. Szkoła ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację poszerzonego planu nauczania i inną działalność dydaktyczno-wychowawczą od rodziców, innych osób fizycznych i prawnych czy fundacji.

 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za szkołę.

 4. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi Organu Prowadzącego oraz kontroli organu dotującego.


Rozdział 13. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów


§ 28

 1. Ocenianiu kształtującemu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

 2. Oceny kształtujące są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 3. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć́ edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się oraz niepełnosprawność.

 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie.

 5. U podstaw wewnątrzszkolnego oceniania leży wspieranie rozwoju ucznia, potrzeba wzmacniania poczucia jego wartości oraz systematycznej motywacji do dalszej pracy. Postępy uczniów oceniane są adekwatnie do ich możliwości psychofizycznych i w odniesieniu do Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

 6. Uczeń otrzymuje na bieżąco informację o postępach w nauce.

 7. Termin wystawiania ocen kształtujących śródrocznych i rocznych jest zgodny z kalendarzem roku szkolnego.§ 29

1. W szkole przyjmuje się następujące cele oceniania wewnątrzszkolnego:

Cele ogólne:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

 3. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,

 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 6. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Cele szczegółowe:

 1. pobudzanie i wspieranie rozwoju umysłowego i społecznego ucznia,

 2. gromadzenie informacji dotyczących osiągnięć ucznia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwoju psychofizycznego,

 3. wdrażanie ucznia do samodzielnej, systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

 4. motywowanie ucznia do jak największej samodzielności i niezależności funkcjonowania,

 5. nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych,

 6. kształtowanie umiejętności wyboru wartości i kierowania się nimi we własnych działaniach,

 7. informowanie rodziców o zakresie dostosowania metod, form i środków umożliwiających realizację wybranego programu nauczania,

 8. dostarczanie rodzicom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach ich dziecka w celu podejmowania właściwych działań na rzecz dalszego jego rozwoju,

 9. dostarczanie nauczycielom informacji, na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń w danym momencie edukacji oraz o tym, czy stosowany przez nauczyciela system pracy z uczniem jest efektywny,

 10. dostarczanie uczniowi informacji o efektach jego szkolnej aktywności, osiągnięciach w zakresie dążenia do samodzielności i wskazówek, jak pokonywać napotkane trudności.


§ 30


 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli celów edukacyjnych niezbędnych do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż̇ przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania,

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.


§ 31


 1. Ocenianie i klasyfikowanie w szkole opiera się na zasadzie otwartości.

 2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania.

 3. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.

 4. Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą.

 5. Na prośbę ucznia, jego rodziców nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić.

 6. Każda forma aktywności podlegająca ocenie powinna być omówiona, natomiast praca pisemna udostępniona uczniowi, a na życzenie - rodzicom.

 7. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, szkoła nie pobiera od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.


Rozdział 14. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów


§32


 1. Klasyfikację przeprowadza się na koniec roku szkolnego ustalając roczną ocenę klasyfikacyjną.

 2. Ocenianie śródroczne dokonywane jest na koniec pierwszego półrocza.

 3. Ocena bieżąca opiera się na obserwacji ucznia, ocenie realizacji krótkoterminowych celów.

 4. Przy ocenianiu nie bierze się pod uwagę zaburzenia zachowania ucznia. Natomiast uwzględnione w orzeczeniu potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinie psychologa, wychowawcy klasy są brane pod uwagę w ocenianiu.

 5. W klasach I – VIII ocenianie śródroczne i roczne ma formę opisową.§33


 1. Ocena śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna ucznia polega na:

 1. okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania,

 2. ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej z zachowania zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez Radę Pedagogiczną.

2.   Ocenianie bieżące polega na:

 1. wyznaczaniu wspólnie z uczniem, krótkoterminowych celów i terminów ich realizacji,

 2. stosowaniu wzmocnień pozytywnych w formie jednolitej dla wszystkich zespołów edukacyjno-terapeutycznych, zaproponowanej przez nauczycieli i zatwierdzonej przez Radę Pedagogiczną,

 3. systematycznym podsumowywaniu wspólnie z uczniem efektów jego pracy.

3. Stopień trudności krótkoterminowych celów jest uzależniony od aktualnych potrzeb psychofizycznych ucznia i stanu jego zdrowia.
§ 34


 1. Na świadectwie ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz te, których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, skończyła się w klasie niższej.

 2. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

 1. udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

 2. osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu gminnym;

 3. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.


Rozdział 15. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego


§35


 1. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 2. Program opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły.

 3. Dyrektor Szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego.

 4. Doradztwo zawodowe jest realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęciach z wychowawcą.

 5. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-VI szkół podstawowych polegają na prowadzeniu działań w zakresie doradztwa zawodowego, które mają m.in. polegać na orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Doradztwo zawodowe w klasach I-VI jest realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

 6. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII prowadzi doradca zawodowy posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego. W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, Dyrektor Szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez Dyrektora Szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Są one realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanej uczniom w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 7. Program zajęć z doradztwa zawodowego realizowanych w klasach VII i VIII w wymiarze co najmniej 10 godzin w każdym roku jest częścią programu realizacji doradztwa zawodowego.


Rozdział 16. Współdziałanie z organizacjami na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży


§36


Szkoła współdziała z:

 1. lekarzem i pielęgniarką sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami (badania przesiewowe, bilans zdrowia);

 2. Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską – organizacja spotkań o tematyce dotyczącej profilaktyki zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiedzialnością karną nieletnich i in.;

 3. władzami lokalnymi – organizacja wspólnych uroczystości, dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych;

 4. Ośrodkami Kultury poprzez organizowanie koncertów, wystaw oraz konkursów pozaszkolnych;

 5. instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację ekologiczną.


Rozdział 17. Współdziałanie z Rodzicami


§ 37


 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 2. Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 2. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie i w szkole;

 3. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

 4. znajomości zasad: przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, egzaminów poprawkowych, kwalifikacyjnych, sprawdzających;

 5. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce, w drodze kontaktów indywidualnych i telefonicznych z nauczycielami oraz drogą elektroniczną;

 6. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka,

 7. uzyskiwania informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych dziecka, na koniec półrocza lub roku szkolnego.

3. Formy współpracy Dyrektora Szkoły (lub Wicedyrektora, jeżeli został powołany) z rodzicami:

 1. zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas pierwszych;

 2. udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców – informowanie o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły;

 3. przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;

 4. rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich w uzgodnionym terminie.

4. Zakres współdziałania Dyrektora Szkoły z rodzicami:

 1. doskonalenie organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;

 2. poprawa warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły;

 3. wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy szkoły, za pośrednictwem Oddziałowych Rad Rodziców, za pośrednictwem Rady Rodziców.

5. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

 1. rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego;

 2. wspólne spotkania Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas pierwszych, pedagoga i pielęgniarki z rodzicami uczniów przyjętych do klas pierwszych;

 3. spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły);

 4. przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych, ustalenie form pomocy;

 5. wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole;

 6. wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;

 7. zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okol